Algemene voorwaarden van: Handelsonderneming Jan J.P.

 Retourneerbeleid

Voor het retourneerbeleid van Handelsonderneming Jan J. P. klik op de onderstaande link:

1. OFFERTES

1.1 De door de Handelsonderneming Jan J.P. opgestelde offertes zijn vrijblijvend. De offertes zijn geldig gedurende een termijn van maximaal 5 dagen na dagtekening van de offerte, tenzij anders aangegeven. Handelsonderneming Jan J.P. is slechts aan de door hem gedane offertes gebonden indien aanvaarding van de offerte binnen 5 dagen na dagtekening van de offerte schriftelijk door de klant aan hem wordt bevestigd.
1.2 De prijzen in de offertes zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, tenzij
anders aangegeven.
1.3 Indien aanvaarding van de offerte door de klant (op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod is Handelsonderneming Jan J.P. daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Handelsonderneming Jan J.P. anders aangeeft.
1.4 Een samengestelde prijsopgave verplicht Handelsonderneming Jan J.P. niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
1.5 Gedane offertes en prijsopgaven gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

2. ORDERS

2.1. De overeenkomst kan schriftelijk of op afstand elektronisch gesloten worden. De overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door de Klant van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
2.2. Indien de Klant het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de gebruiker onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door de gebruiker is bevestigd, kan de Klant de overeenkomst ontbinden.
2.3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de gebruiker passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de Klant elektronisch kan betalen, zal de gebruiker daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen. 2.4. Elke tussen Handelsonderneming Jan J.P. en klant gesloten overeenkomst/order is voor beide partijen volledig bindend, tenzij de Klant blijkens informatie van een kredietinformatiebureau en/of de kredietverzekeraar van Handelsonderneming Jan J.P. niet kredietwaardig is.

3. LEVERING

3.1 De levering wordt geacht te hebben plaats gevonden:

a indien de zaken door of namens de Klant worden afgehaald; door de in ontvangst name van de zaken;
b bij verzending door tussenkomst van een beroepsvervoerder; door de overdracht van de zaken aan die vervoerder;
c bij verzending door een vervoermiddel van de Handelsonderneming Jan J.P.; door de aflevering ten huize van of aan het magazijn van de Klant.
3.2 Het risico van verlies of beschadiging van de zaken die voorwerp van de overeenkomst zijn, gaat op klant over op het moment waarop deze aan klant juridisch en/of feitelijk worden geleverd en
daarmee in de macht van klant of van een door klant aan te wijzen derden worden gebracht.
3.3 Handelsonderneming Jan J.P. kan op verzoek van klant de verpakking verzorgen. Het risico voor de door Klant gekozen verpakkingsmethode rust op Klant. Wanneer Handelsonderneming Jan J.P. voor de verpakking en het transport laadborden, pakkisten, kratten, containers enz. ter beschikking heeft gesteld of door een derde — al dan niet tegen voldoening van statiegeld of een waarborgsom — ter beschikking heeft doen stellen, is de klant verplicht (tenzij het om eenmalige verpakking gaat) deze laadborden enz. terug te zenden naar het door Handelsonderneming Jan J.P. opgegeven adres, bij gebreke waarvan de klant aan Handelsonderneming Jan J.P. schadevergoeding verschuldigd is. 3.4 Indien de zaken niet verzonden kunnen worden ten gevolge van omstandigheden, waarvoor Handelsonderneming Jan J.P. niet aansprakelijk is, wordt deze geacht aan zijn verplichting tot levering te hebben voldaan door de zaken ter beschikking van de Klant gereed te houden, mits hij hiervan binnen 6 werkdagen nadat de zaken ter verzending gereed zijn gekomen schriftelijk kennis heeft gegeven aan de Klant. In dit geval gaat de betalingstermijn in op de dag waarop Handelsonderneming Jan J.P. had kunnen leveren.
3.5 Klant dient de ontvangen zaken binnen 14 dagen nadat Klant hiervan bericht heeft ontvangen afhalen. Indien Klant niet tijdig overgaat tot afname van de zaken zal een factuur worden verzonden en zal Handelsonderneming Jan J.P. overgaan tot opslag van de zaken. De redelijke hiermee gemoeid gaande kosten zijn voor rekening van Klant. Indien Handelsonderneming Jan J.P. reeds (vervoers)kosten heeft gemaakt en klant niet (tijdig) overgaat tot afname van de zaken zullen deze kosten door Klant worden vergoed.

4. LEVERINGSTERMIJN

4.1 Omtrent de tijd van levering kan een datum of een termijn zijn overeengekomen met dien verstande dat de looptijd van een overeenkomst tenminste 7 werkdagen dient te zijn. In specifieke gevallen kan de levertijd echter aanzienlijk langer zijn.
4.2 Is een termijn overeengekomen of opgegeven, dan is dit nimmer een fatale termijn.
4.3 De Klant kan slechts aanspraak maken op vergoeding van geleden schade ter zake van niet of niet tijdige levering, indien hij Handelsonderneming Jan J.P. na afloop van de leveringstermijn schriftelijk heeft gesommeerd binnen een redelijke termijn na verzending der sommatie alsnog aan zijn leveringsverplichting te voldoen en Handelsonderneming Jan J.P. daarmede in gebreke blijft.
4.4 In afwijking van het bepaalde in de voorgaande leden wordt de overeenkomst geacht van
rechtswege ontbonden te zijn, indien of voor zover zij niet binnen drie maanden na afloop van de leveringstermijn is uitgevoerd, tenzij de overschrijding van de leveringstermijn c.q. leveringsdatum is geschied op verzoek van Handelsonderneming Jan J.P. dan wel het gevolg is van niet tijdig afroepen door de Klant. In geval van ontbinding van rechtswege bestaat voor geen der partijen recht op schadevergoeding.

5. WIJZIGING VAN DE OVEREENKOMST

5.1 Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.
5.2 Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering worden beïnvloed. Handelsonderneming Jan J.P. zal de klant zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen.
5.3 Indien de wijziging van of aanvulling op de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties zal hebben, zal Handelsonderneming Jan J.P. de klant hierover tevoren inlichten.
5.4 Indien een vast honorarium is overeengekomen zal Handelsonderneming Jan J.P. daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van dit honorarium tot gevolg heeft.
5.5 In afwijking van lid 3 zal Handelsonderneming Jan J.P. geen meerkosten in rekening kunnen
brengen indien de wijziging of aanvulling het gevolg is van omstandigheden die aan Handelsonderneming Jan J.P. kunnen worden toegerekend.

6. KLACHTEN, BEPROEVING

6.1 Handelsonderneming Jan J.P. staat er voor in dat de geleverde zaken beantwoorden aan de
overeenkomst. Handelsonderneming Jan J.P. staat er bovendien voor in dat de geleverde zaken die
eigenschappen bezitten die, alle omstandigheden in aanmerking genomen, voor een normaal gebruik
nodig zijn, alsmede voor een bijzonder gebruik voor zover dat is overeengekomen.
6.2 Geringe in de handel toelaatbaar geachte of technisch niet te vermijden afwijkingen in kwaliteit, kwantiteit, breedte, kleuren, maatgeving, afwerking e.d. kunnen geen grond voor klachten opleveren.
6.3 Voor zover niet reeds tijdens of na de vervaardiging of na de montage een voldoende beproeving heeft plaatsgevonden, is de Klant verplicht om goederen, waarvan de (technische) aard een
beproeving wenselijk of noodzakelijk maakt, binnen één week na aflevering te beproeven of te doen beproeven. De Klant is verplicht Handelsonderneming Jan J.P. in de gelegenheid te stellen bij deze beproeving aanwezig te zijn.
6.4 Handelsonderneming Jan J.P. zal de goederen, die beschadigd of verloren zijn gegaan tijdens het vervoer, kosteloos herstellen of vervangen, mits de Klant daarvan schriftelijk of mondeling bericht zendt aan Handelsonderneming Jan J.P. binnen een zodanige termijn, dat Handelsonderneming Jan J.P. in staat gesteld wordt te voldoen aan de desbetreffende transportvoorwaarden van de vervoerder, of, als Handelsonderneming Jan J.P. met zijn eigen vervoermiddelen aflevert, binnen een redelijke termijn.

We raden je aan om klachten eerst bij ons kenbaar te maken door te mailen naar info@janjp.nl. Leidt dit niet tot een oplossing, dan is het mogelijk om je geschil aan te melden voor bemiddeling via Stichting WebwinkelKeur. Vanaf 15 februari 2016 is het voor consumenten in de EU ook mogelijk om klachten aan te melden via het ODR platform van de Europese Commissie. Dit ODR platform is te vinden op http://ec.europa.eu/odr . Wanneer je klacht nog niet elders in behandeling is dan staat het je vrij om je klacht te deponeren via het platform van de Europese Unie

7. BETALING

7.1 Betaling dient plaats te vinden binnen 30 dagen na factuurdatum, op een door Handelsonderneming Jan J.P. aan te geven wijze in euro’s tenzij schriftelijk een afwijkende termijn is overeengekomen. Bezwaren tegen de hoogte van de declaraties schorten de betalingsverplichting niet op.
7.2 Handelsonderneming Jan J.P. is bevoegd een aanbetaling van de helft van het totaal te betalen bedrag te vragen.
7.3 Bij overschrijding van de onder lid 1 genoemde termijn, is Klant, na door Handelsonderneming Jan J.P. ten minste éénmaal te zijn aangemaand om binnen een redelijke termijn te betalen, van rechtswege in verzuim. In dat geval is Klant, vanaf de datum waarop de verschuldigde som opeisbaar
is geworden tot aan het tijdstip van betaling, over het verschuldigde wettelijke rente verschuldigd. Daarnaast komen de kosten van invordering, nadat Klant in verzuim is, zowel gerechtelijk als buitengerechtelijk, ten laste van Klant. In het geval Klant niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf, worden de incassokosten berekend overeenkomstig het “Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten 2012”. In het geval Klant wel handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf geldt dat indien Handelsonderneming Jan J.P. na de vervaldatum incassomaatregelen moet nemen, de klant buitengerechtelijke kosten – conform “Rapport Voorwerk II” – verschuldigd is.
7.4 In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de klant zijn de vorderingen van Handelsonderneming Jan J.P. op de klant onmiddellijk opeisbaar.
7.5 Handelsonderneming Jan J.P. heeft het recht de door klant gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente. Handelsonderneming Jan J.P. kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de klant een andere volgorde voor de toerekening aanwijst. Handelsonderneming Jan J.P. kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente alsmede de kosten worden voldaan.
7.6 Handelsonderneming Jan J.P. heeft de mogelijkheid een kredietbeperking toeslag van 2% in rekening te brengen. Deze toeslag is niet verschuldigd bij betaling binnen 7 dagen na factuurdatum.

8. EIGENDOMSVOORBEHOUD

8.1 Handelsonderneming Jan J.P. behoudt zich ten aanzien van alle op grond van koopovereenkomsten geleverde of te leveren zaken de eigendom voor, totdat door betaling door de Klant zijn tenietgegaan:
a de vorderingen betreffende de tegenprestatie voor die zaken;
b de vorderingen inzake door Handelsonderneming Jan J.P. ter uitvoering van genoemde overeenkomsten tevens ten behoeve van de Klant verrichte of te verrichten werkzaamheden;
c de vorderingen wegens tekortschieten in de nakoming van genoemde overeenkomsten;
8.2 Zaken worden geacht niet te zijn betaald indien de Klant de betaling daarvan niet heeft aangetoond.
8.3 De Klant is verplicht de zaken op eerste verzoek van Handelsonderneming Jan J.P. te tonen en in geval van betalingsverzuim desverlangd aan deze terug te geven.
8.4 Klant is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te vervreemden of te bezwaren. Het is Klant echter toegestaan genoemde zaken binnen het kader van de normale uitoefening van zijn bedrijf aan derden te verkopen en over te dragen. Deze toestemming vervalt van rechtswege op het tijdstip dat de Klant op enigerlei wijze tekort schiet met betrekking tot de vorderingen waarvoor het eigendomsvoorbehoud geldt, voorlopige surséance van betaling verkrijgt dan wel in staat van faillissement wordt verklaard. Klant mag de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken in geen geval laten strekken tot zekerheid van vorderingen van derden.

9. OVERMACHT

9.1 Onder overmacht wordt hier verstaan elke omstandigheid, waarmede Handelsonderneming Jan J.P. resp. de Klant redelijkerwijs geen rekening kon houden en ten gevolge waarvan de normale uitvoering van de overeenkomst redelijkerwijs niet door de Klant kan worden verlangd.
9.2 Handelsonderneming Jan J.P. resp. de Klant zal de Klant onverwijld waarschuwen indien zich bij hem een geval van overmacht voordoet.
9.3 In geval van overmacht kan de Klant geen aanspraak maken op enige schadevergoeding.
9.4 In geval van overmacht dient door partijen een regeling te worden getroffen omtrent de uitvoering van de betrokken overeenkomst.
9.5 Indien een geval van overmacht leidt tot een overschrijding van de overeengekomen datum of
termijn, heeft de Klant het recht de betrokken overeenkomst te ontbinden door middel van een schriftelijke verklaring.

10. AANSPRAKELIJKHEID

10.1 Indien Handelsonderneming Jan J.P. aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.
10.2 Indien Handelsonderneming Jan J.P. aansprakelijk is voor directe schade, dan is die
aansprakelijkheid beperkt tot maximaal tweemaal het factuurbedrag, althans dat gedeelte van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft. De aansprakelijkheid is te allen tijde beperkt tot maximaal het bedrag van de door de assuradeur van Handelsonderneming Jan J.P. in het voorkomende geval te verstrekken uitkering.
10.3 Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:
– de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de
vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden;
– de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Handelsonderneming Jan J.P. aan de overeenkomst te laten beantwoorden, tenzij deze niet aan Handelsonderneming Jan J.P. toegerekend kunnen worden;
– redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover klant aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.
10.4 Handelsonderneming Jan J.P. is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
10.5 De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid voor directe schade gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Handelsonderneming Jan J.P. of zijn ondergeschikten.

11. BELASTINGEN

In verkoopprijzen of anderszins genoteerde prijzen is niet begrepen hetgeen ter zake van de
desbetreffende transactie verschuldigd is of zal zijn op grond van omzetbelasting of andere
overeenkomstige heffingen; alle kosten, door deze belastingen veroorzaakt, komen ten laste van Klant.

12. VRIJWARINGEN

12.1 De klant vrijwaart Handelsonderneming Jan J.P. voor aanspraken van derden met betrekking
tot rechten van intellectuele eigendom op door de klant verstrekte materialen of gegevens, die bij de uitvoering van de overeenkomst worden gebruikt.
12.2 Handelsonderneming Jan J.P. is niet aansprakelijk in het geval de door haar geleverde materialen door een derde worden bewerkt of geplaatst.

13. TOEPASSELIJK RECHT EN FORUMKEUZE

13.1 Deze overeenkomst is onderworpen aan het Nederlandse recht.
13.2 Het Weens Koopverdrag (Verdrag der Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten, Wenen 11 april 1980, Trb. 1981, 184 en 1986, 61), is op deze overeenkomst niet van toepassing.
13.3 Alle geschillen welke tussen partijen mochten ontstaan, naar aanleiding van hun overeenkomst dan wel van nadere overeenkomsten en andere handelingen in samenhang met de onderhavige
overeenkomst zoals bijvoorbeeld, zij het niet uitsluitend, onrechtmatige daden, onverschuldigde betalingen en ongegronde verrijkingen, zullen worden beslecht door de bevoegde Rechtbank te Groningen, zulks behoudens voor zover dwingende competentieregels aan deze keuze in de weg zouden staan.
13.4 Een geschil wordt geacht aanwezig te zijn, zodra één van de partijen zulks verklaart.

14. HERROEPINGSRECHT

14.1 De klant heeft het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van reden de overeenkomst te herroepen. Vervolgens heeft de klant nog 14 dagen om het product daadwerkelijk retour te sturen. Lees meer informatie over het retourbeleid. Wij storten na retourmelding het orderbedrag inclusief verzendkosten binnen 14 dagen terug.